top of page

เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดมาพร้อมด้วยระบบมาตราฐานความปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ระบบความปลอดภัยบริเวณตัวเครื่องของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดทั้งด้านบนทั้งด้านล่าง

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง

  • ระบบความปลอดภัยบริเวณที่วางเท้า ทั้งด้านบนทั้งด้านล่าง เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง

  • Swivel seat switch Prevents accidental movement of the stairlift with the seat swivelled

  • Final limit switch Prevents over-travel

  • Over speed governor and safety gear ป้องกันการไหลรูดที่ไม่สามารถควบคุมได้ของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

  • No-charge warning Audible warning sound

Over Speed Governor

รหัสความผิดพลาดเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได F7

OSG คือหัวใจของระบบความปลอดภัยเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะล็อคกับรางทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กลไกเกิดความผิดพลาด หรือเก้าอี้มีความเร็วที่ผิดปกติ ถ้า OSG เกิดทำงานเนื่องจาก เกิดจากอาการสั่นไหวของตัวเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได จอแสดงผลจะขึ้น "F7" และคุณสามารถใช้ hand wind เพื่อเรื่มระบบใหม่

bottom of page