top of page

การใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

กุญแจเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได (Key Switch)

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะใช้งานได้จำเป็นต้องมีกุญแจเสียบอยู่ที่ตัวเครื่องและอยู่ในตำแหน่งหมุนไปทางขวา

รหัสเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได A1

ที่จอแสดงผลใกล้กุญแจเปิดปิดเครื่องจะแสดงผลเป็น "A1" แต่ถ้าไม่แสดงผลเป็น "A1" กรุณาตรวจสอบที่ DIGITAL DISPLAY CODES

รหัสเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได E9

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกุญแจถูกหมุนมาทางซ้าย ที่จอแสดงผลจะขึ้น "E9" และเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดก็จะไม่สามารถใช้งานได้

กุญแจสามารถนำออกมาเก็บได้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งาน เมื่อกุญแจของเก้าอี้

เลื่อนขึ้นบันไดถูกนำออกเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดก็ยังสามารถชาร์ตไฟได้อย่างปกติ

ใบพายหรือที่ควบคุมการใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได (Paddle Control)

การควบคุมเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

ที่ควบคุมเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะอยู่บริเวณที่วางแขน ตรงกับบริเวณมือพอดี ใช้เพื่อควบคุมการทำงาน การใช้งานจำเป็นต้องกดค้างไว้ตลอดระหว่างการใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

และในระหว่างการใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะมีเสียงสัญญาณดัง ปิ้บๆ

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อกดใบพายค้างไว้ และจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติทันทีในกรณีที่เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดถึงจุดจอหรือมีการปล่อยใบพาย

ถ้าไม่ได้ยินเสียงสัญญาณในขณะที่กดใบพาย กรุณาตรวจสอบที่ DIGITAL DISPLAY CODES

รีโมท เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได (Remote Controls)

รีโมท เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

่นอกจากเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะถูกควบคุมด้วยใบพายแล้วยังสามารถควบคุมด้วยรีโมทได้อีกด้วย ที่รีโมทจะมีปุ่ม ขึ้นและลง เมื่อต้องการขึ้นกดปุ่มขึ้น เมื่อต้องลงกดปุ่มลง เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะหยุดโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อถึงจุดจอดหรือปล่อยปุ่มที่รีโมท

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดสามารถใช้รีโมทควบคุมได้แม้เก้าอี้จะถูกพับอยู่

รหัสเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได E5

แต่จะไม่สามารถใช้รีโมทคอบคุมได้ในกรณีเก้าอี้ถูกหมุนมาในต่ำแหน่งที่จะลงและจอแสดงผลจะขึ้น "E5"

เก้าอี้หมุนได้ (Swivel Seat)

เมื่อเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดถึงด้านบนสุดของรางแล้ว มันจะหยุดโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถหมุนเก้าอี้ให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการขึ้นลงได้

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดหมุนได้

วิธีการหมุนเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได ทำได้โดยกดใบพายข้างๆที่นั่ง ค้างไว้เพื่อปลดล็อกตัวหมุน หลังจากนั้นเก้าอี้ก็จะสามารถหมุนได้ ซึ่งจะหมุนได้ 45และ 90 องศา จากตำแหน่งปกติ

ต้องมั่นใจทุกครั้งว่าเก้าอี้ถูกล็อคอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานก่อนขึ้นและลงเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดทุกครั้ง

รหัสเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได E5

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าเก้าอี้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเคลื่อนที่ และจอแสดงผลจะขึ้น "E5"

ข้อสังเกต! ที่วางเท้าไม่สามารถหมุนได้ ควรหมุนเก้าอี้ ที่บนจุดจอดด้านบนสุดเท้านั้น

การพับ เก้าอี้และที่วางเท้า (Folding Seat/Footrest)

เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดพับได้

ตัวเก้าอี้ ที่วางแขนและเท้าสามารถพับได้เมื่อไม่ใช้งาน เพื่อประหยัดพื้นที่ให้คนในครอบครัวสามารถใช้บันไดได้อย่างปกติ นอกจากนี้เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดแม้จะพับอยู่แต่ก็สามารถใช้รีโมทควบคุมการทำงานได้ตามปกติ

ตำแหน่งจอดและชาร์ตเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได (Parking and Recharging)

ตำแหน่งชาร์ตไฟฟ้าของเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

เมื่อไม่ได้ใช้งาน เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจำเป็นต้องจอดที่ตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งโดยรางปกติ ตำแหน่งที่ถูกต้องจะอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างสุดของราง เมื่อเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดไปถึงตำแหน่งนั้น เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะหยุดการทำงานดดยอัตโนมัติ และที่ตำแหน่งนั้นจะมีจุดชาร์ตเพื่อเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ในเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

และเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดจะส่งสัญญาณ ปี้บๆ เมื่อออกจากตำแหน่งชาร์ตไฟ และเมื่อจอกในตำแหน่งชาร์ตไฟอย่างถูกต้องเครื่องก็จะเงียบ

On-Off เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

การถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ได้ใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดเป็นเวลานาน

เมื่อไม่ใช้เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดเป็นเวลานานเช่นไปเที่ยวหรือพักร้อน ควรจะดึงปลั๊กออก และเมื่อไฟฟ้าไม่มาที่ตำแหน่งชาร์ต เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันไดก็จะส่งสัญญาณเสียง ท่านก็สามารถปิดเครื่องโดยการกดไปที่ตำแหน่ง off บริเวณข้างตัวเครื่อง

bottom of page