February 18, 2019

การติดตั้งลิฟท์บันไดรุ่นรางตรง The acorn 130 2 ชุด สำหรับบันได รูปตัว U แบบมีชานพัก เป็นการติดตั้งที่นิยม เพราะ ราคาไม่แพง ติดตั้งรวดเร็ว แต่ต้องมีการเปลี่ยนเก้าอี้บริเวณชานพักครับ บันไดช่วงแรกและช่วงที่สอง ติดตั้งขนากับกำแพง เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ของชานพัก

ทุกขั้นต...

March 12, 2017

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การยกระดับ สุขภาพจิตและกายของผู้สูงอายุภายในบ้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 

ชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายในบ้าน ดั้งนั้นการทำบ้านให้น่าอยู่และปลอดภัย จึงมีส่วนให้ผู้สูงอายุมีควา...

March 5, 2017

อลูมิเนียมเส้นหน้าตัดดืออะไร?
What is Aluminium Extrusion?
อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด หรือ ALUMINIUM EXTRUSION คือ อลูมิเนียมที่ผ่านการรีดขี้นรูปเป็นเส้น ผ่านแม่พิมพ์ที่มีหน้าตัดเป็นตัวกำหนดรูปร่างและโครงสร้าง ซึ่งสามารถอธิบายเป็นภาพเหมือนกับการรีดเส้นสปาเก็ตตี้ หากเพียงแต่...

Please reload

Featured Posts

การใช้งานเก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได

February 18, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts